Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма /МУХТ/

Маркетинг и Управление на Хотелиерството и Туризма e програма на Висше Училище Международен Колеж, която е в професионално направление "Туризъм" и е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация на Република България.  

Продължителност: 3 години (6 семестъра)

Език на обучение: Български

Град: Добрич/Варна - редовно, задочно, подходящо и за работещи.

Диплома: Българска диплома с квалификационна степен „Професионален Бакалавър” от Висше Училище Международен Колеж (съгласно българския закон за Висше образование, чл.42, ал. 1, т. 1а)

 

НОВО! Втора бакалавърска диплома от University College Birmingham, Великобритания*

След успешно завършване на първите две години от обучението в IUC, всеки студент има възможност директно да продължи трета година в University College Birmingham* и да получи втора бакалавърска   степен от University of Birmingham по:

 • Adventure Tourism Management
 • International Tourism Management
 • Tourism Business Management
 • Events Management
*Предстоящо одобрение, с опции за промени.

УЧЕБЕН ПЛАН:

Първи семестър:

 • Икономика
 • Бизнес среда
 • Маркетинг в туризма
 • Бизнес комуникации
 • Първи чужд език: Английски
 • Втори чужд език:(Немски, Френски, Испански, Руски)

Втори семестър:

 • Изследователски методи и статистика
 • Информационни технологии в туризма
 • Счетоводство
 • Финанси
 • Първи чужд език: Английски
 • Втори чужд език:(Немски, Френски, Испански, Руски)
 • Летен стаж

Трети семестър:

 • Мениджмънт в туризма
 • Управление на човешките ресурси в туризма
 • Въведение в гостоприемството и туризма
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност
 • Първи чужд език: Английски
 • Втори чужд език:(Немски, Френски, Испански, Руски)

Четвърти семестър:

 • Управление на хотела
 • Хотелски софтуер
 • Практики хотел
 • Избираем модул:Предприемачество или Бизнеспланиране
 • Първи чужд език: Английски
 • Втори чужд език:(Немски, Френски, Испански, Руски)
 • Летен стаж

 

Пети семестър:

 • Алтернативен туризъм 1 и 2 
 • Избираем модул: Управление на ресторанта, управление на специални събития, Приложен проект
 • Първи чужд език: Английски
 • Втори чужд език:(Немски, Френски, Испански, Руски)

 

Шести семестър:

 • Стратегически мениджмънт
 • Първи чужд език: Английски
 • Втори чужд език:(Немски, Френски, Испански, Руски)
 • Димпломен проект: Емпирично изследване или Предприемачески план

 

 

Квалификационна характеристика на специалността

Знания и умения способстващи за успешната реализация на студентите:

Образователните цели на специалността се заключават в това да предлага съвременни знания по маркетинг и управление на туризма, отговарящи на нуждите на българския и световния туристически пазар. Да подготвя студенти, които умеят да организират и управляват звено от туристическата индустрия, да ръководят мероприятия от туристическата индустрия, да развива способности за прилагане на различни маркетингови и бизнес стратегии в туризма; да развива стратегическо мислене в студентите; да подпомага с повече практическа подготовка бъдещата реализация на студентите. Да подготвя специалисти притежаващи сериозна теоретична подготовка в областта на маркетинга и мениджмънта, на туристическите дейности, да осигурява  нужните практически умения, знания и опит и умения и мотивация да се усъвършенстват и повишават своята квалификация. 

Общотеоретичната подготовка на студентите от специалността включва учебни дисциплини като икономика, счетоводство, финанси, маркетинг, статистика, право и др. Специалната подготовка включва задължителни и избираеми учебни дисциплини като  Управление на хотела и ресторанта, Въведение в туризма, Маркетинг и реклама в туризма, Основи на мениджмънта в туризма, Конгресен туризъм, Туристически ресурси и география на туризма, Международно хотелиерство и др.

ОСНОВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Обучението по специалността “Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма” включва следните  дисциплини:

 • Икономика (микро и макро)
 • Въведение в туризма
 • Управление на ресторанта
 • Основи на счетоводството и финансите
 • Основи на мениджмънта в туризма
 • Обслужване на рецепция
 • Принципи на маркетинга
 • Основи на правото и правно-нормативна уредба в туризма
 • Социална психология и туристическо поведение
 • Информатика
 • Управление на човешките ресурси в туризма
 • Управление на хотелско домакинство и др.

 

Всички студенти са задължени да преминат през практически стаж в рамките на обучението си. Стажът продължава между 6 – 11 седмици и в зависимост от специалността на студента. Стажовете са с професионална насоченост и целят изграждане на професионален почерк на работа.

РЕАЛИЗАЦИЯ
  
Придобитите знания по бизнескомуникации, специализираната и технологична подготовка по хотелиерство и ресторантьорство, счетоводство и контрол, организация и управление на туристическото обслужване, умението за създаване на контакти чрез два или три чужди езика позволяват на завършилите специалността да заемат длъжности като:

 • мениджър в хотелиерската или ресторантьорската дейност;
 • сътрудник, агент, завеждащ туроператорска или туристическа агенция;
 • контракт – мениджър в туристическо обслужване, стимулиране на продажбите;
 • мениджър в отдели “Маркетинг”, “Реклама”, “Бизнесконтакти”,  “Конгресен туризъм”, “Продажби”;
 • ръководител на центрове по професионално обучение в туризма.

  
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПО-НАТАТЪШНО ОБУЧЕНИЕ

Завършилите във ВУМК могат да продалжат следването си за британска магистърска степен отново при нас за Магистър по Бизнес администрация на University of Wales Institute Cardiff или във всеки един Европейски университет за  друга желана от Вас магистърска степен. Всички студенти могат да продължат  образованието си за степен "Магистър" в избран български  или чуждестранен университет по сходна специалност, като с някои университети Колежът има подписани академични споразумения.

За кандидатстудентска информация, свържете се директно с нас на:
e-mail: students@vumk.eu

Добрич +359 58 655 630

Варна +359 52 620 871
Моб.тел.: +359 885 398 663

София  +359 887 336 664